Pokemon GO 2017에서 Zapdos를 이길 최고의 포켓몬

찾아! Pokemon GO 2017에서 Zapdos를 이길 최고의 포켓몬!